ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door NAAZ collection, gevestigd aan het adres hantje de jongstraat 22, 3067 AB ROTTERDAM.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 Definities van de ondernemer
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 De overeenkomst
Artikel 5 Herroepingsrecht
Artikel 6 De prijs
Artikel 7 Levering en uitvoering
Artikel 8 Nakoming overeenkomst
Artikel 9 Annulering
Artikel 10 Betaling
Artikel 11 Eigendomsrecht en retentierecht
Artikel 12 Opschorting en ontbinding
Artikel 13 Overmacht
Artikel 14 Klachten
Artikel 15 Aansprakelijkheid
Artikel 16 Privacystatement
Artikel 17 Geschillen
Artikel 18 Toepasselijk recht
ARTIKEL 1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

NAAZ collection, hantje de jongstraat 22, 3067 AB ROTTERDAM Nederland
Telefoonnummer: – +31 6 17 23 03 92
Emailadres: info@naazcollection.nl
Kamer van Koophandel-nummer: 77796381
Btw-identificatienummer: NL003242119B57

ARTIKEL 2. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaand onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft van de ondernemer in verband met een overeenkomst, dan wel een overeenkomst op afstand en deze zaken door de ondernemer worden geleverd;
2. Ondernemer: de V.O.F. genaamd NAAZ collection, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77796381;
3. Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst of daartoe strekkende afspraak gesloten tussen de ondernemer en de consument, alsmede het leveren van zaken door de ondernemer op verzoek of door aanvaarding van de consument;
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van zaken, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 3. TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst, dan wel tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument 3.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten;

3.3 Alvorens de overeenkomst, dan wel overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de inhoud van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden;

3.4 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van lid 3 en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager;

3.5 Indien op enig moment een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of buiten toepassing is, laat dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. De bepaling die nietig, vernietigbaar of buiten toepassing is, zal door partijen worden vervangen door een nieuwe bepaling die in economische zin de oorspronkelijk strekking daarvan het dichtst benadert;

3.6 De ondernemer behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen;

3.7 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een order houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt;

3.8 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de ondernemer wordt door de consument hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 4. DE OVEREENKOMST

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;

4.2 Indien het aanbod langs elektronische weg is aanvaard, bevestigt ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding;

4.3 Gebreken of onduidelijkheden in aanbiedingen of orderbevestigingen kunnen niet tot een van de werkelijke bedoeling afwijkende binding van ondernemer leiden, evenmin is de ondernemer aansprakelijk voor eventuele schade door bovenstaande factoren veroorzaakt.

ARTIKEL 5. HERROEPINGSRECHT

5.1 Na totstandkoming van de overeenkomst heeft de consument gedurende 7 dagen een bedenktijd om zonder verplichtingen de aankoop terug te brengen. In dat geval dient de consument de aankoop onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking terug te brengen;

5.2 Indien de aankoop onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking is geretourneerd, heeft de consument recht op terugbetaling van de aankoopprijs. De terugbetaling geschiedt op dezelfde wijze als betaling;

5.3 Bij overeenkomst welke tot stand is gekomen op afstand via de website: * , geldt dat de consument gedurende 7 dagen een bedenktijd heeft om zonder verplichtingen de aankoop te retourneren. In dat geval dient de consument de aankoop onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking te retourneren.

5.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen;

5.5 De retourkosten zijn voor rekening van de consument.

ARTIKEL 6. DE PRIJS

6.1 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW;

6.2 De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven, exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege, alsmede vrij van verzekering-, vervoers-, en verpakkingskosten;

6.3 Alle prijzen zijn vrijblijvend.

ARTIKEL 7. LEVERING EN UITVOERING

7.1 De ondernemer handelt zorgvuldig bij het in uitvoeren van de order van producten;

7.2 Het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt dient als plaats van levering;

7.3 De leveringstermijn vangt aan na ontvangst van de betaling, tenzij anders is overeengekomen;

7.4 Bij de gestelde leveringstermijn is ervan uitgegaan dat er geen beletselen voor de ondernemer zijn;

7.5 De consument is verplicht de producten af te nemen wanneer ondernemer deze doet leveren;

7.6 De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schadde in verband met het transport en het afleveren van de producten;

7.7 Transport en aflevering van de producten zal geschieden door PostNL.

ARTIKEL 8. NAKOMING OVEREENKOMST

8.1 De ondernemer draagt zorg voor dat het product voldoet aan de overeenkomst, de vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid;

8.2 De ondernemer zal de geaccepteerde order zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 15 dagen uitvoeren, tenzij een andere afspraak tot stand is gekomen.

ARTIKEL 9. ANNULERING
Bij geheel of gedeeltelijke annulering van de order zijdens consument is hij gehouden aan de ondernemer, met het oog op de uitvoering van deze order, redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden.

ARTIKEL 10. BETALING
10.1 Voor zover niet anders ie bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst;
10.2 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument binnen een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen de voornoemde termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is onder gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 11. EIGENDOMSRECHT EN RETENTIERECHT
11.1 De door de ondernemer geleverde producten blijven tot het moment van gehele betaling door de consument, de exclusieve eigendom van de ondernemer;
11.2 De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken die nog niet geheel betaald zijn over te dragen, te bewerken of te verwerken in andere objecten;
11.3 Indien de consument in strijd met het in het tweede lid genoemde handelt, zal de ondernemer een boete naar rato vervaardigen;
11.4 Zolang de eigendom van de producten van de ondernemer nog niet op de consument is overgegeven, is de consument verplicht deze producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van de ondernemer gescheiden van andere zaken te bewaren.

ARTIKEL 12. OPSCHORTING EN ONTBINDING
12.1 De bevoegdheid tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst ontstaat indien de consument een verplichting uit de overeenkomst niet of onvolledig nakomt, of vermoedelijk niet zal nakomen;
12.2 De ondernemer is bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden indien de consument in staat van faillissement wordt verklaard, in surseance van betaling verkeert.

ARTIKEL 13. OVERMACHT
13.1 Een verplichting uit de overeenkomst kan worden opgeschort indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen nakomen ten gevolge van overmacht ex art. 6:75 BW;
13.2 Indien een geval zoals in het eerste lid genoemd zich voordoet, informeren partijen elkaar schriftelijk hierover.

ARTIKEL 14. KLACHTEN
14.1 Klachten met betrekking tot de geleverde producten moeten binnen bekwame tijd, uiterlijk 6 maanden na levering volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer;
14.2 De klacht wordt uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen beantwoord.

ARTIKEL 15. PRIVACYSTATEMENT
15.1 De ondernemer respecteert de persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan de ondernemer wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.
15.2 Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens ondernemer verwerkt;
15.3 De ondernemer is bevoegd de persoonsgegevens te gebruiken voor het voldoen van de overeenkomst;
15.4 De verwerkte persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaart;
15.5 Op de website(s): * zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram, Snapchat of Facebook. Ondernemer houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen;
15.6 De ondernemer heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

ARTIKEL 16. GESCHILLEN
Elk geschil tussen de ondernemer en de consument zal, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in het geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland.

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen de ondernemer en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing